Cech majstrov údržby

Zavádzanie TPM

Príprava :

·  Audit údržby, klasifikovanie požadovanej úrovne poskytovanej údržby.

·  Formulovanie politiky, cieľov a prínosov pre zavedenie TPM.

·  Definovanie právomoci a zodpovednosti údržby a výroby za stroje a zariadenia.

·  Zahájenie osvety a vzdelávania pre zavedenie TPM.


Pilotná implementácia :

·  Vytvorenie detailného projektu pre realizáciu pilotnej linky.

·  Prezentácia pred vedením.

·  Návrh projektu implementácie (vecný, časový, nákladový) pre zavedenie v celom podniku.


Implementácia :

·  Navrhnutie technickej dokumentácie.

·  Navrhnutie programu plánovanej údržby.

·  Navrhnutie autonómnej údržby.

·  Zahájenie a realizácia trénigu pre zlepšenie zručnosti v analýzach a operáciach údržby a výroby.

·  Doporučenia pre výber informačného systému pre riadenie údržby.


Stabilizácia  :

·  Neustále zlepšovanie a rozširovanie počtu úrovni TPM.

·  Kontrola a vyhodnocovanie prínosov z realizácie TPM.


Plán harmonogramu činnosti pri návrhu budovania TPM v podniku

 

 

Prínosy z realizácie TPM v podniku

TPM sa zaoberá celým radom požiadaviek  z výrobnej oblasti, ktoré pomôžu podniku zvyšovať jeho konkurenčnú schopnosť. Patrí k nim predovšetkým:

·         znižovanie nákladov na údržbu a opravy,

·         skracovanie výrobných časov,

·         zvyšovanie kapacity výrobných zariadení,

·         zlepšovanie procesov,

·         zvyšovanie motivácie zamestnancov,

·         znižovanie porúch a prestojov.

 Kedy môžeme očakávať prínosy z TPM ?

Prvé zlepšenia možno očakávať v priebehu šiestich mesiacov.

• Prvé 3 mesiace čistíme stroje a zavádzame poriadok (5S).

• Ďalšie tri mesiace sa zameriavame na redukciu prerušení, tvorby

   technickej dokumentácie.

• Po 6 mesiacoch by mali prerušenia klesnúť o cca 30 až 50 %.

 Toto je však len štart dlhodobého procesu.

Zavedenie TPM si vyžaduje zmenu podnikovej kultúry. Celkové  zavedenie systému TPM podľa skúseností zo sveta trvá približne tri roky. Výsledky sa prejavujú priebežne, počas celého obdobia. Celý priebeh kontinuálneho zlepšovania a priebeh znižovania porúch pri  realizácii TPM je znázornený na obr.


Štvorfázový program implementácie krokov TPM :

1. fáza :           Stabilizácia časového intervalu medzi výskytmi 

porúch strojov a zariadení (čistota, autonómna

údržba, tréning pracovníkov údržby a výroby).

2. fáza :           Predĺženie životnosti zariadení (odstraňovanie

zdrojov znečistenia, normy čistenia a mastenia,

preventívnej údržby).

3. fáza :           Periodická obnova zhoršeného stavu zariadení (úplne

autonómna údržba a plánovaná údržba).

4. fáza :           Predikcia životnosti zariadení (diagnostická  kontrola

         stavu zariadení).

Príklady efektívnych prínosov TPM u japonských laureátov ceny za Totálne produktívnu údržbu

 

Produktivita

- rast objemu výroby
- rast produktivity 

- zníženie prestojov u 
z 1000 prestojov na 20 za mesiac 

firma T +17%
firma M +40%
firma F +50%

firmy TK -98

Kvalita

- zníženie nepodarkovosti 
 
 
 

- zníženie reklamácií od zákazníkov

 

firma MS -90%
(z 1,0 % na 0,1 %)
firma T -70%
(z 0,23 % na 0,08 %)

firma MS -50%
firma F -50%
firma NZ -25%
 

Náklady

- zníženie počtu pracovníkov 
 

- redukcia nákladov na údržbu 
 

- úspory energií 

firma TS -30%
firma C -30%

firma TK -15%
firma F -30%
firma NZ -30%

firma C -30%

Zásoby

- zníženie doby obratu zásob 

firma T z 11 na 5 dní

Bezpečnosť a ekológia

- nulový počet úrazov u 

- odstránenie ekologického znečisťovania
 

firmy A

(všetky firmy)
 

Motivácia

- nárast počtu zlepšovacích návrhov

- rast počtu tímových schôdzok
 

firma N +230% 

firma C +200% 
(z 2 na 4)