Audit údržby

Audit systému údržby je efektívnym nástrojom k zabezpečovaniu trvalého zlepšovania výkonnosti procesov údržby a znižovaniu nákladov.  Normy špecifikujú požiadavky len rámcovo. Každá firma by si mala vykonať audit údržby minimálne každé 3 až 5 rokov, alebo ak sa vyskytnú nové požiadavky na údržbu, resp. sa neplnia strategické ciele (spoľahlivosť a pohotovosť strojov a zariadení). Respektíve pri rozhodnutí implementácie novej koncepcie systému údržby.

Preto sme pre Vás pripravili ponuku vykonania  auditu systému údržby vo Vašej spoločnosti, v ktorom zhodnotíme súčasný stav systému údržby, analyzovaním úzkych miest a potenciálov zlepšení. Výstupom by mal byť  návrh nápravných opatrení pre novú stratégiu systému údržby pre Vašu spoločnosť.

Audit systému údržby bude pozostávať z nasledovných krokov :

 1. Riadenie programu auditu.
 2. Oboznámenie s postupom auditu a menovanie audítorského tímu.
 3. Analýza súčasného stavu systému údržby po kvalitatívnej a kvantitatívnej stránke.
 4. Hodnotenie plnenia normovaných požiadaviek na systém kvality v údržbe.
 5. Hodnotenie plnenia normovaných požiadaviek na dokumentáciu v systéme údržby.
 6. Vyhodnotenie auditu systému údržby (SWOT analýza).
 7. Kvantifikácia výsledkov auditu.
 8. Prezentácia výsledkov auditu.
 9. Návrh pre tvorbu novej stratégie údržby.

 

Plán auditu by mal zahŕňať nasledujúce kritéria:

a) ciele auditu;

b) kritériá auditu a všetky dokumenty, na ktoré sa odvoláva;

c) predmet auditu, vrátane identifikácie organizačných a funkčných jednotiek a procesov, ktoré majú byť auditované;

d) dátumy a miesta, na ktorom majú byť vykonané činnosti pri audite na mieste;

e) predpokladaný čas a trvanie činností pri audite na mieste, vrátane rokovaní s manažmentom auditovanej organizácie a rokovania s tímom audítorov;

f) úlohy a zodpovednosti členov tímu audítorov a akýchkoľvek sprievodných osôb;

g) pridelenie patričných zdrojov pre kritické oblasti auditu.

 

Plán auditu by mal tiež v prípade potreby obsahovať:

h) určenie predstaviteľa auditovanej organizácie pre audit;

i) pracovný jazyk a jazyk, v ktorom bude spracovaná správa, ak je odlišný od jazyka audítora a / alebo auditovanej organizácie;

j) námety zo správy z auditu;

k) logistické opatrenia (cesty, miestne zariadenia atď.);

I) záležitosti dôvernosti;

m) opatrenia vyplývajúce z následného audit.

 

Členovia tímu audítorov majú preskúmať informácie zodpovedajúce ich pridelení k auditu a pripraviť pracovné dokumenty, ktoré sú potrebné pre odkazy a záznamy z priebehu auditu.

Pracovné dokumenty smú zahŕňať formuláre pre zaznamenanie informácií, ako sú :

 • podporné dôkazy,
 • zistenia z auditu a
 • záznamy z rokovania.

 

Úvodnému rokovaniu má predsedať vedúci tímu audítorov a mali by byť zobraté do úvahy tieto témy:

a) predstavenie účastníkov vrátane vymedzenia ich úloh;

b) potvrdenie cieľov, predmetu a kritérií auditu;

c) potvrdenie časového rozvrhu auditu a iných vhodných opatrení pre audit s auditovanú organizácií;

d) metódy a postupy použité na vykonanie auditu, vrátane oznámenia auditovanej organizácii, že dôkazy auditu budú založené iba na vzorke dostupných informácií a teda v auditovaní existuje prvok neistoty;

e) potvrdenie formálnych komunikačných väzieb medzi tímom audítorov a auditovanú organizácií;

f) potvrdenie jazyka, ktorý bude pri audite používaný;

g) potvrdenie, že auditovaná organizácia bude počas auditu informovaná o postupe auditu;

h) potvrdenie, že zdroje a vybavenie potrebné pre tím audítorov sú dostupné;

i) potvrdenie záležitostí týkajúcich sa zachovania dôvernosti;

j) potvrdenie zásad bezpečnosti práce, havarijných a ochranných postupov týkajúcich sa tímu audítorov;

k) potvrdenie uvoľňovania pre úlohy sprievodcov pri audite;

l) metóda podávanie správ zahŕňajúce odstupňovanie nezhôd;

m) informácia o podmienkach, pri ktorých smie byť audit ukončený;

n) informácia o akejkoľvek požiadavke systému auditu pre pokračovanie, alebo záverom z auditu.

 

Požadované zdroje informácií počas výkonu auditu :

a) pohovory so zamestnancami a ďalšími osobami;

b) pozorovanie činností a okolitého pracovného prostredia a podmienok;

c) dokumenty, ako sú politika, ciele, plány, postupy, normy, inštrukcie, licencie a povolenia, špecifikácie, výkresy, zmluvy a objednávky;

d) záznamy, ako sú kontrolné záznamy, zápisy z porád, správy z auditov, záznamy z programov monitorovania a výsledky meraní.

Comments are closed.