Slovník

 

Slovník skratiek  a STN normy pre údržbu

AI
Artificial intelligence
Umelá   inteligencia
ACMT
Active Corrective Maintenance Time
Čas aktívnej   nápravnej údržby
ACMT95
Maximum Active Corrective Maintenance Time
Maximálny čas   aktívnej nápravnej údržby
ACMT50
Median Active Corrective Maintenance Time
Medián času   aktívnej nápravnej údržby
AW
Aid welder
Pomocný zvárač
BC
Bin card
Kartička – zásoba /sklad/
BMI
Building and infrastructure maintenance
Údržba budov a   infraštruktúry
BSI
British Standards Institution
Britský   metrologický ústav
CA
Acquisition cost
Náklady na   získanie /niečoho/
CIV
Civil works
Stavební   robotníci
CMM
Configuration   Management of Maintenance
Manažment   konfigurácie údržby
CMMS
Computerized maintenance management system
Počítačovo   riadený systém údržby
CMPO
Central maintenance planning office
Oddelenie   centrálnej plánovanej údržby
CORR
Corrective maintenance
Údržba po   poruche
CMWS
Central maintenance workshop
Dielne centrálnej   údržbe
DC
Developing countries
Rozvojové   krajiny
DCD
Designation card
Označovacia   /identifikačná/ kartička
DIN
Deutsche Industrie Normen
Nemecká   technická norma
DOC
Technical documentation
Technická   dokumentácia
EDP
Electronic data processing
Elektronické   spracovanie údajov
EFNMS
European Federation of Maintenance Societies
Európske   združenie údržbárskych zväzov
ELEC
Electricity
Elektrina
ENG
Engineering
Inžinierstvo   /strojárenstvo/
ES
Electrical service
Elektrický   ovládané
ETA 
Event Tree Analysis
Analýza stromu   udalostí
EWS
Electrical workshop
Elektrikárska   dielňa
FM
Foreman
Majster, predák
FMEA
Fault Mode and Effect Analysis
Analýza   spôsobov a následkov porúch
FMECA
Failure mode effect and criticality analysis
Analýza porúch   a kritických javov
FTA
Fault tree analysis
Analýza stromu   poruchových stavov
GAR
Garage
Garáž
GM
General maintenance service
Všeobecná   údržba
HAZOP
Hazard and operability study
Štúdia nebezpečenstva a prevádzkyschopnosti
HRA
Human Reliability Assessment
Posudzovanie   spoľahlivosti človeka
HRQ
Human Reliability Quantification
Kvantifikácia ľudskej   spoľahlivosti
HRD
Human resources development
Rozvoj ľudských   zdrojov
ICC
Inventory check card
Kontrolná   kartička materiálu
ILO
International Labour Organisation
Medzinárodná   odborová organizácia
INS
Instrumentation Organisation
Nástrojárska   organizácia
INSTR
Instrumentists
Nástrojári
INT
Interventions
Zákroky
IS
Issuing sheet
Formulár
JO
Job order
Ponuka práce   /zásobník práce/
JR
Job request
Žiadosť o prácu
LAB
Laboratory for instrumentation
Prístrojové   laboratórium
LCC
Life Cycle Cost
Náklady na   životný cyklus
LO
Lathe operator
Sústružník
LRU
Line Replaceable Unit
Jednotka   nahraditeľná na linke
MA
Average monthly spare parts consumption
Priemerná mesačná spotreba náhradných dielov
MAD
Mean Administrative Delay
Stredné   administratívne oneskorenie
MAS
Mason
Murár
MACMT
Mean Active Corrective Maintenance Time
Stredný čas   aktívnej nápravnej údržby
MART
Mean Active Repair Time
Stredný čas   aktívnej opravy
MDT
Mean Down Time
Stredný čas   prestoja
MEC
Mechanic
Zámočník
MET
Methods
Metódy
MHAN
Material handling
Práca   s materiálom
MIS
Management information system
Informačný   systém
MISC
Miscellaneous
Rôzne,   rozmanité
MLD
Mean Logistic Delay
Stredné   logistické oneskorenie
MM
Maintenance management
Riadenie údržby
MMIS
Maintenance management information system
Informačný   systém údržby
MMH/OH
Mean Maintenance Man – Hours per Operating Hours
Stredné   človekohodiny údržby na hodinu prevádzky
MO
Milling machine operator
Obsluha   kalandra
MRS
Maintenance of rolling stock
Údržba skladov
MS
Mechanical service
Zámočnícka   činnosť
MSA
Maintenance Support Analysis
Analýza   zabezpečovania údržby
MT
Machine tools
Nástroje   /obrábacie na stroje/
MTBF
Mean Time Between Failure
Stredný čas   prevádzky medzi poruchami
MTTF
Mean Time To Failure
Stredný čas do   poruchy
MTTM
Mean Time To Maintain
Stredný čas do   údržby /vykonania/
MTTR
Mean Time Repair
Stredný čas do   obnovy
MTR
Mean Repair Time
Stredný čas   opravy
MU
Management unit
Riadiaca   jednotka
MUT
Mean Up Time
Stredný čas   použiteľného stavu
MW
Metal working
Práca   s kovom
MWS
Mechanical workshop
Zámočnícka   dielňa
N
Normal timetable
Normálny rozvrh
NT
New technologies
Nové   technológie
PC
Personal computer
Osobný počítač
PERT
Programme Evaluation and Review Technique
Preskúmavacie a   oceňovacie techniky
PHA
Preliminary Hazard Analysis
Predbežná   analýza nebezpečenstvá
PL
Planning
Plánovanie
PLC
Programmable logic controller
Programovateľný   automat /riadiaci systém/
PO
Purchase order
Objednávka
PR
Purchase request
Žiadosť   o kúpu
PREV
Preventive maintenance
Preventívna   údržba
PU
Purchase unit
Kúpna jednotka
QW
Qualified worker
Kvalifikovaný   pracovník
RCM
Reliability Centred Maintenance
Údržba orientovaná   na  spoľahlivosť
R&D
Research and development
Výskum   a vývoj
REP
Repair
Oprava
RLA
Repair Level Analysis
Analýza na   úrovni opráv
S
Shift
Pracovná zmena
SC
Store catalogue
Katalóg zásob
SCC
Stock control card
Kartička   riadenia zásob
SECR
Secretariat
Sekretariát
SM
Stock management
Vedenie skladov
SMR
Source, Maintenance and Recoverability
Zdroje,   udržiavateľnosť a obnoviteľnosť
SME
Small- and medium-scale enterprises
Malé a stredné   podniky
SMW
Sheet metalworking
Práca   s plechom
SOAP
Spectrometric oil analysis program
Spektrometrická   analýza oleja
SPMS
Spare parts management and stores
Riadenie   náhradných dielov a skladov
ST
Stores
Sklady
STP
Standard spare parts
Normálne   náhradné diely
SUV
Standard unit value
Normálny   hodnota jednotky
SW
Specialized worker
Špecializovaný   pracovník – robotník
T
Technician
Technik
TI
Technical Information
Technické   informácie
TM
Technical Manual
Technická   príručka
TOR
Terms of reference
Porovnávacie   podmienky
TPM
Total productive maintenance
Totálne   produktívna údržba
TRIB
Tribology
Mazanie
TST
Toolstore
Sklad nástrojov
TWI
Training within industry
Vzdelávanie   v priemysle
UNDP
United Nations Development Programme
OSN rozvojový   program
UNIDO
United Nations Industrial Development Organization
OSN priemyselná   rozvojová organizácia
UTIL
Utilities
Vybavenie   /technické/
W
Welder
Zvárač
WS
Workshop
Workshop   (tvorivé stretnutie)

 

STN normy pre údržbu

 

IEC 60050-191: 1990 zavedená v STN IEC 60050-191 Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 191: Spoľahlivosť a kvalita služieb (01 0102).

STN 01 0660: 1993 Údržba. Termíny a definície. Túto normu je potrebné používať súčasne s STN 01 0102.

ISO 8402: 1994 zavedená v STN EN ISO 8402: 1996 Manažérstvo kvality. Slovník (01 0300)

IEC 60605-1: 1978 zavedená v STN IEC 60605-1 Skúšky bezporuchovosti zariadení. Časť 1: Všeobecné požiadavky  (01 0644)

IEC 60605-2: 1998 zavedená v STN IEC 60605-2 Skúšky bezporuchovosti zariadení. Časť 2: Navrhovanie skušobných cyklov  (01 0644)

IEC 60605-3 (súbor) čiastočne zavedený v STN IEC 60605-3 Skúšky bezporuchovosti zariadení. Časť 3: Odporúčané podmienky skúšok

(01 0644)

IEC 60605-4: 1986 zavedená v STN IEC 60605-4 Skúšky bezporuchovosti zariadení. Časť 4: Podmienky pre stanovenie bodových odhadov a medzí spoľahlivosti z určovacích skúšok bezporuchovosti zariadení  (01 0644)

IEC 60605-6 zavedená v STN IEC 60605-6 Skúšky bezporuchovosti zariadení. Časť 6: Testy platnosti predpokladu konštantnej intenzity porúch  (01 0644)

IEC 60605-7: 1978 zavedená v STN IEC 60605-7 Skúšky bezporuchovosti zariadení. Časť 7: Plány overovacích skúšok pre intenzitu porúch a strednú dobu medzi poruchami za predpokladu konštantnej intenzity porúch (01 0644)

IEC 61123: 1991 zavedená v STN IEC 61123: 1999 Skúšky bezporuchovosti. Plány skúšok zhody pre pomer úspešnosti (01 0644)

IEC 61014:1989 zavedená v STN IEC 61014 Programy zvyšovania bezporuchovosti (01 0645)

IEC 61070: 1991 zavedená v STN IEC 61070: 1999 Postupy overovacích skúšok súčiniteľa ustálenej pohotovosti (01 0646)

IEC 61164: 1995 zavedená v STN IEC 61164: 1995 Zvyšovanie bezporuchovosti, Metódy štatistických testov a odhadov (01 0647)

IEC 60706-1 zavedená v STN IEC 60706-1 Pokyny pre udržiavateľnosť zariadení. Časť 1: Oddiel 1,2 a 3: Úvod, požiadavky a program udržiavateľnosti (01 0661)

IEC 60706-2: 1994 zavedená v STN IEC 60706-2 Návod na udržiavateľnosť zariadení. Časť 2: Oddiel 5: Štúdie udržiavateľnosti počas etapy dizajnu (01 0661)

IEC 60706-3 zavedená v STN IEC 60706-3 Pokyny pre udržiavateľnosť zariadení. Časť 1: Oddiel 6 a 7: Overovanie a zber, analýza a prezentácia údajov (01 0661)

IEC 60706-5: 1992 zavedená v STN IEC 60706-5 Návod na udržiavateľnosť zariadení. Časť 4: Oddiel 8: Plánovanie údržby a jej zabezpečovanie (01 0661)

IEC 60706-5: 1994 zavedená v STN IEC 60706-5 Návod na udržiavateľnosť zariadení. Časť 5: Oddiel 4: Diagnostické skúšky (01 0661)

IEC 60706-6: 1994 zavedená v STN IEC 60706-6 Návod na udržiavateľnosť zariadení. Časť 6: Oddiel 9: Štatistické metódy v hodnotení udržiavateľnosti (01 0661)

IEC 60300 (súbor) čiastočne zavedený v súbore STN IEC 60300 Riadenie spoľahlivosti (01 0690)

IEC 60300-3 (súbor) čiastočne zavedený v súbore STN IEC 60300-3 Manažérstvo spoľahlivosti. Časť 3: Návod na použitie (01 0690)

EN 60300-1 1993/ IEC 60300-1/ISO 9000-4: 1993 zavedená v STN ISO 9000-4: 1998 Manažérstvo kvality. Časť 4: Návod na manažérstvo programu spoľahlivosti (01 03200)

IEC 60300-3-1: 1991 zavedená v  STN IEC 60300-3-1 Riadenie spoľahlivosti. Časť 3: Návod na  použitie. Oddiel 1: Metódy analýzy spoľahlivosti: Metodický návod (01 0690)

IEC 60300-3-2: 1993 zavedená v súbore STN IEC 60300-3-2 Manažérstvo spoľahlivosti. Časť 3: Návod na použitie. Oddiel 2: Zber údajov a spoľahlivosti z prevádzky (01 0690)

IEC 60300-3-4: 1996 zavedená v súbore STN IEC 60300-3-4 Manažérstvo spoľahlivosti. Časť 3: Návod na použitie. Oddiel 4: Návod na špecifikáciu požiadaviek na spoľahlivosť (01 0690)

IEC 60300-3-6: 1997 zavedená v súbore STN IEC 60300-3-6: 2000 Manažérstvo spoľahlivosti. Časť 3: Návod na používanie. Oddiel 6: Softvérové aspekty spoľahlivosti (01 0690)

IEC 60300-3-9: 1995 zavedená v súbore STN IEC 60300-3-9: 2000 Manažérstvo spoľahlivosti. Časť 3: Návod na používanie. Oddiel 9: Analýza rizika technických systémov (01 0690)

ISO/IEC 9123: 1991 zavedená v STN ISO/IEC 9126: 1995 Informačná technika. Hodnotenie softwarového produktu. Charakteristiky kvality a návod na ich používanie (36 9020)

ISO/IEC 12207: 1995 zavedená v STN ISO/IEC 12207: 2000 Informačná technika. Procesy životného cyklu softvéru (36 9784)

ISO 9000-3: 1991 zavedená v STN ISO 9000-3: 1992 Manažérstvo kvality. Časť 3: Návod na používanie STN EN ISO 9001 pri vývoji, dodávke a údržbe softvéru (01 0320)

IEC 60812: 1985 zavedená v STN IEC 60812 Metódy analýzy spoľahlivosti systému. Postup analýzy spôsobu a dôsledku porúch (FMEA) (01 0675)

IEC 617-12: 1983 zavedená v STN 01 3390 Výkresy v elektrotechnike. Značky pre schémy. Časť 12. Binárne logické prvky.

IEC 1025: 1990 zavedená v STN IEC 1025 Analýza stromu poruchových stavov (01 0676)

IEC 1078: 1991 zavedená v STN IEC 1078 Metódy analýzy spoľahlivosti. Metóda blokového diagramu bezporuchovosti (01 0677)

IEC 61078: 1991 zavedená v STN IEC 61078/Z1 Metódy analýzy spoľahlivosti. Metóda blokového diagramu bezporuchovosti (01 0677)

STN 01 0602* : 1985  Spoľahlivosť v technike, Hľadiska triedenia porúch a medzných stavov objektov

IEC 60863 zavedená v STN IEC 60863: 1992 Prezentácia predpovedí bezporuchovosti, udržovateľnosti a pohotovosti (01 0621)

IEC 61165: 1995 zavedená v STN IEC 61165: 1998 Využitie markovovských metód (01 0691)

STN 01 0606* : 1993 Spoľahlivosť v technike. Postup voľby nomenklatúry normovaných ukazovateľov spoľahlivosti.

STN 01 0611* : 1993 Spoľahlivosť v technike. Pravidlá pre stanovenie bodových a intervalových odhadov ukazovateľov spoľahlivosti. Parametrické metódy.

STN 01 0631*: 1993 Spoľahlivosť v technike. Systém zberu prevádzkových informácií. Základné ustanovenia.

STN 01 0641* : 1993 Plánovanie pozorovaní.

STN 01 0642* : 1993 Metódy určovania a overovania normalizovaných ukazovateľov spoľahlivosti. Všeobecné požiadavky.

STN 01 0643 : 1993 Spoľahlivosť v technike. Plány skúšok spoľahlivosti. Charakteristiky.

STN 01 0652* : 1993 Spoľahlivosť v technike. Preberacie plány porovnávaním jedným výberom založenom na Weibullovom rozdelení doby bezporuchovej prevádzky.

STN 01 0652* : 1993 Spoľahlivosť v technike. Preberacie plány jedným výberom založenom na Exponenciálnom  rozdelení doby bezporuchovej prevádzky.

STN 01 0680* : Spoľahlivosť v technike. Technologické systémy. Všeobecné požiadavky na metódy odhadov spoľahlivosti.

STN 01 0601* : 1993 Technické objekty. Pravidlá pre určovanie kritérií porúch a medzných stavov.

STN 01 5907 :1993 Označovanie mazacích miest.

Comments are closed.