TPM Expert

08TPM Expert  (6 dní rozdelených do 5 blokov):

 <pozvánka>

 1. blok : Filozofia a požiadavky TPM (1 deň)
 • Filozofia a piliere TPM.
 • Požiadavky na údržbu a TPM, hodnotenie procesov údržby a TPM.
 • Kategorizácia strojov a zariadení, hodnotenie kritickosti konštrukčných celkov.
 • Výber strojov a zariadení pre implementáciu jednotlivých pilierov
 • Identifikácia strát na zariadení (6 a 16 veľkých strát), ich kvantifikácia a využitie pri výpočte OEE (CEZ).
 • Návrh metód na elimináciu strát, ukazovatele hodnotenia TPM (P,Q,D,C,S,M).
 • Výpočet OEE.
 • Organizačné zabezpečenie TPM, definovanie cieľov a zodpovedností za realizáciu TPM.
 • Návrh zlepšení pre podnik, implementácia do ďalšieho bloku.

 

 1. blok : Autonómna údržba (1 deň)
 • Audit siedmych krokov autonómnej údržby na zariadení vo Vašej spoločnosti.
 • 5S v údržbe.
 • Sedem krokov autonómnej údržby.
 • Vplyv obsluhy a zoraďovačov na efektívnosť zariadení, príčiny abnormalít, porúch a prestojov.
 • Checklisty pre prípravu jednotlivých krokov autonómnej údržby.
 • Spôsob definovania obsahu štandardu autonómnej údržby.
 • Zloženie tímu autonómnej údržby a kompetencie v tíme.
 • Postup implementácie siedmych krokov autonómnej údržby – praktické ukážky, prípadne praktická ukážka na Vašom zariadení.
 • Dokumentácia pre podporu autonómnej údržby.
 • Monitoring prínosov implementácie autonómnej údržby.
 • Návrh zlepšení pre podnik, implementácia do ďalšieho bloku.

 

 1. blok : Systém plánovanej a preventívnej údržby (1 deň)
 • Koncept plánovanej údržby v TPM.
 • Výpočet ukazovateľov prevádzkovej spoľahlivosti.
 • Členenie preventívnej údržby na periodickú, stavovú, inšpekčnú, prediktívnu.
 • Postup implementácie preventívnej údržby.
 • Evidencia výkonu preventívnej údržby.
 • BOZP v TPM – zaistenie médií energií – LOTO.
 • Tvorba plánovanej údržby.
 • Plánovanie a rozvrhovanie údržby.
 • Postup určovania poistných zásob ND kategórie „A“, „B“, „C“ – pri závislej, nezávislej potrebe.
 • Oceňovanie prác.
 • Monitoring výkonov a prínosov z plánovanej a preventívnej údržby.
 • Štandardy plánovanej a preventívnej údržby.
 • Návrh zlepšení pre podnik, implementácia do ďalšieho bloku.

 

 1. blok : Tréning metód na zlepšovanie procesov a práce údržby (1 deň)
 • Nástroje pre identifikáciu a riešenie problémov.
 • 5S v údržbe.
 • Hodnotenie spôsobilosti stroja (štatistická regulácia procesov).
 • Metodika SMED ako súčasť podpory údržby.
 • FMECA základ údržby orientovanej na spoľahlivosť.
 • Návrh zlepšení pre podnik, implementácia do ďalšieho bloku.

 

 1. blok : Zlepšovanie komunikácie (1 deň)
 • PM analýza.
 • Tvorba jednobodových lekcií a tréningových materiálov.
 • Tréning pracovníkov (tvorba štandardov a školiacich manuálov, hodnotenie získaných zručností).
 • Praktický postup implementácie projektu TPM v podniku – návrhy a skúsenosti.
 • Dokumentácia a vizualizácia TPM (štandardizácia procesov v TPM), procesný štandard TPM.
 • Systém motivácie a odmeňovania, tímová práca na údržbe.
 • Audity a motivácia k TPM.
 • Informačný systém údržby ako podporný nástroj pre rozhodovanie a efektívne riadenie údržby.
 • Požiadavky Industry 4.0 na údržbu – TPM technika.
 • Prezentácia zlepšení účastníkmi TPM Expert, odovzdanie osvedčení.

 

Comments are closed.