Plán vzdelávania

V súčasnej dobe je potrebné zodpovedať si otázky, ako zlepšiť starostlivosť o stroje a zariadenia, aby sme dosiahli vyššiu prevádzkyschopnosť a spoľahlivosť zariadení pri primeraných nákladoch na údržbu. Na jednej strane sú požiadavky noriem kvality Normy STN EN 15628:2015 : Požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov údržby a Normy IATF 16494:2016, bod. 8.5.1.5 Totálne produktívna údržba  a  taktiež požiadavky štvrtej priemyselnej revolúcie : Industry 4.0. Ak si podniky nebudú analyzovať svoje procesy, potenciály na zlepšenie, nezrealizujú poriadok v údajoch a digitalizáciu i na údržbe, tak je veľmi ťažko hovoriť o digitálnom podniku, projektoch Industry 4.0, alebo Machinery 4.0. Z tohto dôvodu je nutnosťou v podnikoch vypracovať stratégiu údržby prechodu z klasického systému riadenia údržby na digitálny systém riadenia údržby. Digitalizácia v údržbe by mala slúžiť pracovníkom údržby a nie pracovníci digitalizácii, pretože je to nový trend.

„S nástupom nových technológií IoT je nutné s prípravou a digitalizáciou údržby začať už teraz, zajtra môže byť už neskoro“.

Ponúkame pripraviť plán vzdelávania pre Vašich pracovníkov na Vaše podnikové podmienky i s následnou realizáciou – formou workshopov, alebo projektov. V prípade záujmu zabezpečiť vzdelávanie i mimo ponúkaných tém,  napr. plánovanie a rozvrhovanie údržby, manažment kvality, metódy a nástroje priemyselného inžinierstva.

P. č.
Téma
Počet dní
Mesiac
1.
Udržateľnosť TPM vo výrobnom systéme.


2.
Logistický systém obstarávania a riadenia NDaM.


3.
Postup tvorby plánovania opráv a údržby.
 

4.
Postup auditu a hodnotenie manažmentu údržby.


5.
Tvorba stratégie údržby.


6.
Postup digitalizácie procesov údržby. 


7.
Princíp a nástroje koncepcií údržby (TPM,RCM-FMEA, RBI, systém LOTO). 


8.
...
Comments are closed.