Plán vzdelávania

Dovoľujeme  si Vám dať do pozornosti plán vzdelávacích akcií na rok 2024. V súčasnej dobe je potrebné zodpovedať si otázky, ako zlepšiť starostlivosť o stroje a zariadenia, aby sme dosiahli vyššiu prevádzkyschopnosť a spoľahlivosť zariadení pri primeraných nákladoch na údržbu. Na jednej strane sú požiadavky noriem kvality Normy STN EN 15628:2015 : Požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov údržby a Normy IATF 16494:2016, bod. 8.5.1.5 Totálne produktívna údržba  a  taktiež požiadavky štvrtej priemyselnej revolúcie : Industry 4.0. Ak si podniky nebudú analyzovať svoje procesy, potenciály na zlepšenie, nezrealizujú poriadok v údajoch a digitalizáciu i na údržbe, tak je veľmi ťažko hovoriť o digitálnom podniku, projektoch Industry 4.0, alebo Machinery 4.0. Z tohto dôvodu je nutnosťou v podnikoch vypracovať stratégiu údržby prechodu z klasického systému riadenia údržby na digitálny systém riadenia údržby. Digitalizácia v údržbe by mala slúžiť pracovníkom údržby a nie pracovníci digitalizácii, pretože je to nový trend.

Krédo na rok 2024 :

„Nežijeme preto, aby sme robili ! Ale robíme preto, aby sme dobre žili !“

S nástupom nových technológií IoT je nutné s prípravou a digitalizáciou údržby začať už teraz, zajtra môže byť už neskoro.

Ponúkame pripraviť plán vzdelávania pre Vašich pracovníkov na Vaše podnikové podmienky i s následnou realizáciou – formou workshopov, alebo projektov. V prípade záujmu zabezpečiť vzdelávanie i mimo ponúkaných tém,  napr. plánovanie a rozvrhovanie údržby, manažment kvality, metódy a nástroje priemyselného inžinierstva.

<plán vzdelávania 2024.pdf>

P. č.
Téma
Počet dní
Mesiac
1.
Tvorba stratégie údržby, ako zabezpečiť udržateľnosť údržby

Identifikácia, analýza strát a audit údržby, SWOT analýza, postup tvorby stratégie údržby, postup krokov transformácie na Industry 4.0.
2
Február
2.
Praktická údržba v skratke

Výpočet OEE, organizačné zabezpečenie TPM, postup implementácie pilierov TPM v súlade s požiadavkami IAFT 16 949, RCM.
2 
Marec
3.
Tvorba a optimalizácia preventívnej, plánovanej údržby :

metodický postup pre implementáciu optimálnej preventívnej a plánovanej  údržby (periodickej, diagnostickej, prediktívnej  a plánovanej, ich praktická aplikácia a prínos pre dosiahnutie cieľov, požadovaných nákladov na údržbu.
 2
Apríl
4.
Lean údržba – mapovanie procesov údržby:

implementácia tímovej práce na údržbe a oboznámenie s metódami priemyselného inžinierstva pre redukciu strát, RCM, nákladov na údržbe a implementácie Industry 4.0.
2
Máj
5.
Expert údržby – koordinátor TPM /zahájenie 1 deň/.


8
Od júna do decembra
6.
Logistický systém obstarávania a riadenia zásob náhradných dielov a materiálu :  redukcia nákladov na obstaranie a skladovanie NDaM. Podľa požiadaviek STN EN 13269. 
2
Jún
7.
Interné hodnotenie stavu procesov údržby :

PDCA cyklus zlepšovania procesov údržby – príprava Budgetu na údržbu pre rok 2025.
2
September
8.
Technická diagnostika strojov a prediktívna údržba :

využitie diagnostických metód, ich praktická aplikácia a prínos pre dosiahnutie cieľov, požadovaných nákladov na údržbu.
2
Október
9.
Organizácia a riadenie údržby (manažment  konfigurácie údržby – CMM) :

nastavenie organizácie a riadenia údržby na požadovanú spoľahlivosť zariadení a výkonnosť výrobného systému cieľov, požadovaných nákladov na údržbu v kontexte požiadaviek Industry 4.0. Údržba po poruche vezus preventívna údržba – ako na to. Podľa požiadaviek STN EN 15628.
2
November
 
Cena za 2 dni školenia : 199 eur bez DPH za jedného účastníka (pri viacerých 10 % zľava na účastníka).
 
Cena za 1 deň školenia : 99 eur bez DPH za jedného účastníka (pri viacerých 10 % zľava na účastníka).

Konkrétne termíny školení budú zverejnené na začiatku januára 2024.

Bližšie informácie o školeniach:

·        E-mailová adresa: miroslav.rakyta@tpm.sk
·        Telefonický kontakt: 0905 231 368
Teším sa na spoluprácu, ktorá Vám a Vašej spoločnosti prinesú informácie, s ktorými dosiahnete požadované výsledky!

Comments are closed.