TPM Expert

TPM Expert  (7 dní + 1 deň návšteva spoločnosti rozdelených do 6 blokov):

 <plán vzdelávania 2024.pdf>

 1. blok : Filozofia a požiadavky TPM (1 deň) :
 • Zhodnotenie súčasného stavu údržby (MOPE, MEE).
 • Filozofia a piliere TPM.
 • Požiadavky na údržbu a TPM, hodnotenie procesov údržby a TPM.
 • Kategorizácia strojov a zariadení, hodnotenie kritickosti konštrukčných celkov.
 • Výber strojov a zariadení, konštrukčných celkov pre implementáciu jednotlivých pilierov
 • Identifikácia strát na zariadení (6 a 16 veľkých strát), ich kvantifikácia a využitie pri výpočte OEE (CEZ).
 • Návrh metód na elimináciu strát, ukazovatele hodnotenia TPM (P,Q,D,C,S,M).
 • Výpočet OEE.
 • Organizačné zabezpečenie TPM, definovanie cieľov a zodpovedností za realizáciu TPM (pri centralizovanej údržbe, decentralizovanej údržbe, kombinovanej údržbe, externej a outsorcovanej údržbe.
 • Návrh zlepšení pre podnik, implementácia do ďalšieho bloku.
 1. blok : Autonómna údržba (1 deň) :
 • Audit siedmych krokov autonómnej údržby na zariadení vo Vašej spoločnosti.
 • 5S v údržbe.
 • Sedem krokov autonómnej údržby.
 • Vplyv obsluhy a zoraďovačov na efektívnosť zariadení, príčiny abnormalít, porúch a prestojov.
 • Checklisty pre prípravu jednotlivých krokov autonómnej údržby.
 • Spôsob definovania obsahu štandardu autonómnej údržby.
 • Zloženie tímu autonómnej údržby a kompetencie v tíme.
 • Postup implementácie siedmych krokov autonómnej údržby – praktické ukážky, prípadne praktická ukážka na Vašom zariadení.
 • Dokumentácia pre podporu autonómnej údržby a jej monitoring.
 • Návrh zlepšení pre podnik, implementácia do ďalšieho bloku.
 1. blok : Návšteva spoločnosti, konfrontácia so súčasným stavom (1 deň) :

 

 1. blok : Systém plánovanej a preventívnej údržby (2 dni) :
 • Údržba po poruche versus preventívna údržba.
 • Koncept plánovanej údržby v TPM.
 • Výpočet ukazovateľov prevádzkovej spoľahlivosti.
 • Členenie preventívnej údržby na periodickú, stavovú, inšpekčnú, prediktívnu.
 • Postup implementácie preventívnej údržby a plánovanej údržby.
 • BOZP v TPM – zaistenie médií energií – LOTO.
 • Plánovanie a rozvrhovanie údržby prác údržby podľa procesov.
 • Postup určovania poistných zásob ND kategórie „A“, „B“, „C“, „X“ – pri závislej a nezávislej potrebe.
 • Oceňovanie prác plánovanej a neplánovanej údržby.
 • Monitoring výkonov a prínosov z plánovanej a preventívnej údržby.
 • Štandardy plánovanej a preventívnej údržby.
 • Návrh zlepšení pre podnik, implementácia do ďalšieho bloku.

 

 1. blok : Tréning metód na zlepšovanie procesov a práce údržby (2 deň) :
 • Nástroje pre identifikáciu a riešenie problémov.
 • Hodnotenie spôsobilosti stroja (štatistická regulácia procesov a strojov (Cm, Cp)).
 • Metodika SMED ako súčasť podpory údržby.
 • FMECA základ údržby orientovanej na spoľahlivosť RCM.
 • RCFA – analýza koreňovej príčiny.
 • Návrh zlepšení pre podnik, implementácia do ďalšieho bloku.
 1. blok : Zlepšovanie komunikácie a tréning pracovníkov (1 deň) :
 • EWO analýza, PM analýza.
 • Manažérstvo kvality v systéme údržby.
 • Tréning pracovníkov (jednobodových lekcií a školiacich manuálov, hodnotenie získaných zručností).
 • Dokumentácia a vizualizácia TPM (štandardizácia procesov v údržbe), procesný štandard TPM.
 • Systém motivácie a odmeňovania, tímová práca na údržbe, ukazovatele, vizualizácia.
 • Audity a motivácia k TPM.
 • Informačný systém údržby ako podporný nástroj pre rozhodovanie a efektívne riadenie údržby.
 • Údržba v systéme digitalizácie a inteligentného systému údržby – Industry 4.0 – prechod na 5.0.
 • Prezentácia zlepšení účastníkmi TPM Expert, odovzdanie certifikátov.

Cena : 799 eur bez DPH (pri viacerých účastníkoch 10 % zľava na účastníka).

Termín a miesto: na základe dohody.

Maximálny počet 12 účastníkov.

Pri realizácií v podniku : počet účastníkov max. 15.

Cena : dohodou na základe nákladov na vzdelávanie a tréning.

Bližšie informácie o školeniach:·

E-mailová adresa: miroslav.rakyta@tpm.sk·

Telefonický kontakt: 0905 231 368 

Teším sa na spoluprácu, ktorá Vám a Vašej spoločnosti prinesú informácie, s ktorými dosiahnete požadované výsledky!

Comments are closed.