31.3.-1.4.2022 Postupy optimalizácie procesov údržby

Rýchla a kvalitná realizácia údržbárskych prác je v  prevažnej väčšine prípadov spojená s plánom údržby, požadovanými kapacitami pracovníkov a tiež výmenou opotrebovaných alebo poškodených dielov za diely nové. Pričom opravu môžeme realizovať systémom údržby po poruche, alebo jej môžeme predchádzať systémom preventívnej a prediktívnej údržby, kedy sa môžeme na opravu pripraviť a eliminovať tak potrebu náhradných dielov na sklade a lepšie využiť kapacity pracovníkov údržby. Cieľom odborného workshopu je oboznámiť Vás s postupmi optimalizácie  procesov údržby a najmä podeliť sa o skúsenosti a prínosy pre údržbu.

Cieľová skupina :

Program je určený vedúcim útvarov údržby, hlavným mechanikom podnikov, majstrom, plánovačom údržby a nákupu NDaM.

Čo Vám školenie poskytne :

 • zistíte, či dokumentovaný systém riadenia údržby a jeho procesy  a činnosti zodpovedajú určeným požiadavkám;
 • overíte si, či systém riadenia údržby vytvára podmienky pre splnenie požiadaviek výroby;
 • oboznámite sa s potenciálmi na redukciu zdrojov a nákladov na údržbu;
 • oboznámite sa s kľúčovými indikátormi výkonnosti procesov údržby;
 • získate skúsenosť s tvorbou systémových zlepšení a  akčných plánov pre ich realizáciu (resp. projektov).

Program: pozvánka /prihláška

1.deň – štvrtok (31. 3. 2022)

 • Trendy v systémoch údržby a požiadavky praxe.
 • Hodnotenie efektívnosti a stavu údržby.
 • Využitie kľúčových ukazovateľov údržby ako prostriedok komunikácie a motivácie pracovníkov údržby.
 • Postupy optimalizácie procesov údržby :
  • Metódy a nástroje na identifikáciu strát v údržbe.
  • Organizácia a riadenie údržby po poruche

2.deň – piatok (1. 4. 2022)

 • Postupy optimalizácie procesov údržby :
  • Plánovanie a rozvrhovanie plánovanej údržby.
  • Optimalizácia preventívnej údržby.
  • Optimalizácia zásob náhradných dielov a materiálu, ich riadenie.
  • Štandardizácia a vizualizácia procesov údržby.
  • Organizácia a riadenie údržby s požiadavkami IATF 16949.
  • Stratégia a systémy údržby v organizácii.

Miesto:

CENTRUM VZDELÁVANIA Slovenskej pošty, a. s. v Belušských Slatinách (pri Púchove)

Ubytovanie je zabezpečené, ale nie je zahrnuté vo vložnom.

V prípade záujmu bude večer k dispozícii : sauna, vírivka.

Organizačný  garant :

            Ing. Miroslav Rakyta

            CONSULTING

            010 07 Žilina

            Mobil : 0905 231 368

           e-mail: miroslav.rakyta@TPM.sk

Vyplnenú  a potvrdenú prihlášku pošlite najneskôr do  28. marca 2022

Informácia pre účastníkov :

Ak sa nezúčastníte seminára po prihlásení a zaplatení vložného, nebude Vám účastnícky poplatok vrátený. Prijatie prihlášok potvrdzujeme. Možnosť  poslania  náhradníka.

Školenie je určené len pre podnikovú prax, nie pre poradenské  a konzultačné spoločnosti.

TPM Expert

08TPM Expert  (6 dní rozdelených do 5 blokov):

 <pozvánka>

 1. blok : Filozofia a požiadavky TPM (1 deň)
 • Filozofia a piliere TPM.
 • Požiadavky na údržbu a TPM, hodnotenie procesov údržby a TPM.
 • Kategorizácia strojov a zariadení, hodnotenie kritickosti konštrukčných celkov.
 • Výber strojov a zariadení pre implementáciu jednotlivých pilierov
 • Identifikácia strát na zariadení (6 a 16 veľkých strát), ich kvantifikácia a využitie pri výpočte OEE (CEZ).
 • Návrh metód na elimináciu strát, ukazovatele hodnotenia TPM (P,Q,D,C,S,M).
 • Výpočet OEE.
 • Organizačné zabezpečenie TPM, definovanie cieľov a zodpovedností za realizáciu TPM.
 • Návrh zlepšení pre podnik, implementácia do ďalšieho bloku.

 

 1. blok : Autonómna údržba (1 deň)
 • Audit siedmych krokov autonómnej údržby na zariadení vo Vašej spoločnosti.
 • 5S v údržbe.
 • Sedem krokov autonómnej údržby.
 • Vplyv obsluhy a zoraďovačov na efektívnosť zariadení, príčiny abnormalít, porúch a prestojov.
 • Checklisty pre prípravu jednotlivých krokov autonómnej údržby.
 • Spôsob definovania obsahu štandardu autonómnej údržby.
 • Zloženie tímu autonómnej údržby a kompetencie v tíme.
 • Postup implementácie siedmych krokov autonómnej údržby – praktické ukážky, prípadne praktická ukážka na Vašom zariadení.
 • Dokumentácia pre podporu autonómnej údržby.
 • Monitoring prínosov implementácie autonómnej údržby.
 • Návrh zlepšení pre podnik, implementácia do ďalšieho bloku.

 

 1. blok : Systém plánovanej a preventívnej údržby (1 deň)
 • Koncept plánovanej údržby v TPM.
 • Výpočet ukazovateľov prevádzkovej spoľahlivosti.
 • Členenie preventívnej údržby na periodickú, stavovú, inšpekčnú, prediktívnu.
 • Postup implementácie preventívnej údržby.
 • Evidencia výkonu preventívnej údržby.
 • BOZP v TPM – zaistenie médií energií – LOTO.
 • Tvorba plánovanej údržby.
 • Plánovanie a rozvrhovanie údržby.
 • Postup určovania poistných zásob ND kategórie „A“, „B“, „C“ – pri závislej, nezávislej potrebe.
 • Oceňovanie prác.
 • Monitoring výkonov a prínosov z plánovanej a preventívnej údržby.
 • Štandardy plánovanej a preventívnej údržby.
 • Návrh zlepšení pre podnik, implementácia do ďalšieho bloku.

 

 1. blok : Tréning metód na zlepšovanie procesov a práce údržby (1 deň)
 • Nástroje pre identifikáciu a riešenie problémov.
 • 5S v údržbe.
 • Hodnotenie spôsobilosti stroja (štatistická regulácia procesov).
 • Metodika SMED ako súčasť podpory údržby.
 • FMECA základ údržby orientovanej na spoľahlivosť.
 • Návrh zlepšení pre podnik, implementácia do ďalšieho bloku.

 

 1. blok : Zlepšovanie komunikácie (1 deň)
 • PM analýza.
 • Tvorba jednobodových lekcií a tréningových materiálov.
 • Tréning pracovníkov (tvorba štandardov a školiacich manuálov, hodnotenie získaných zručností).
 • Praktický postup implementácie projektu TPM v podniku – návrhy a skúsenosti.
 • Dokumentácia a vizualizácia TPM (štandardizácia procesov v TPM), procesný štandard TPM.
 • Systém motivácie a odmeňovania, tímová práca na údržbe.
 • Audity a motivácia k TPM.
 • Informačný systém údržby ako podporný nástroj pre rozhodovanie a efektívne riadenie údržby.
 • Požiadavky Industry 4.0 na údržbu – TPM technika.
 • Prezentácia zlepšení účastníkmi TPM Expert, odovzdanie osvedčení.